જાણવા જેવું : કોનું ફળ નથી મળતું

अदृढ़ं च हतं ज्ञानं, प्रमादेन हतं श्रुतम्‌ ।
संदिग्धो हि हतो मन्त्रो, व्यग्रचित्तो हतो जपः॥ ७४ ॥

— શ્રીમદ ભાગવત , માહાત્મય , પાંચમો અધ્યાય

અર્થાત : જે જ્ઞાન દ્રઢ થતું નથી તે વ્યર્થ થઇ જાય છે. અ જ રીતે , ધ્યાન નહિ આપવાથી શ્રવણનું , સંદેહ કરવાથી મંત્રનું અને ચિત્તના અહીંતહીં ભટકવાથી જપનું પણ કોઈ ફળ હોતું નથી

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.