શાસ્ત્રવિધાન: યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ(૫)


પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદનો પાંચમો પ્રશ્ન છે :

યક્ષનો સવાલ :

किमेकं यज्ञियं साम किमेकं यज्ञियं यजुः।
का चैषां वृणुते यज्ञं कां यज्ञो नातिवर्तते ।।

અર્થાત : કઈ વસ્તુ યજ્ઞીય સામ છે ? કોણ એક વસ્તુ યજ્ઞીય યજુ: છે ? કોણ યજ્ઞનું વરણ કરે છે ? કઈ એક વસ્તુનું યજ્ઞ અતિક્રમણ નથી કરતું ?

યુધિષ્ઠિર ઉત્તર આપે છે :

प्राणो वै यज्ञियंसाम मनो वै यज्ञियं यजुः।
ऋगेका वृणुते यज्ञं तां यज्ञो नातिवर्तते ।।

અર્થાત: પ્રાણ યજ્ઞીય સામ છે. મન વસ્તુ યજ્ઞીય યજુ: છે. એક માત્ર ઋક જ યજ્ઞનું વરણ કરે છે. અને એક માત્ર ઋકનું યજ્ઞમાં અતિક્રમણ નથી થતું.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.