જાણવા જેવું – મનનાં નવ ગુણ

फलोपपत्तिर्व्यक्तिश्च विसर्गः कल्पना क्षमा।
सदसच्चाशुता चैव मनसो नव वै गुणाः।।

— મહાભારત , શાંતિ પર્વ , અધ્યાય ૨૬૧

અર્થાત
:   મનનાં ગુણ  ધૈર્ય , તર્ક-વિતર્કમાં કુશળતા , સ્મરણ , ભ્રાંતિ , કલ્પના , ક્ષમા , શુભ સંકલ્પ , અશુભ સંકલ્પ , ચંચળતા ; આ નવગુણ છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.