જાણવા જેવું : બુદ્ધિના પાંચ ગુણ

इष्टानिष्टविपत्तिश्च व्यवसायः समाधिता।
संशयः प्रतिपत्तिश्च बुद्धेः पञ्च गुणान्विदुः।।

— મહાભારત , શાંતિ પર્વ , અધ્યાય ૨૬૧

અર્થાત
:   ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ વૃત્તિઓનો નાશ કરવો, ઉત્સાહ , ચિત્તને એકાગ્ર કરવું , સંદેહ અને નિશ્ચય આ બુદ્ધિના પાંચ ગુણ છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.