શાસ્ત્રવિધાન: યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ(૩)


પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદનો ત્રીજો પ્રશ્ન છે :

યક્ષનો સવાલ :

किं ब्राह्मणानां देवत्वं कश्च धर्मः सतामिव।
कश्चैषां मानुषो भावः किमेषामसतामिव ।।

અર્થાત : બ્રાહ્મણોમાં દેવત્વ શું છે ? એમનામાં સત્પુરુષોનો કે જેવો ધર્મ શું છે ? એમનામાં મનુષ્યતા શું છે ? અને એમાં અસત્પુરુષો જેવું આચરણ શું છે ?

યુધિષ્ઠિર ઉત્તર આપે છે :

स्वाध्याय एषां देवत्वं तप एषां सतामिव।
मरणं मानुषो भावः परिवादोऽसतामिव ।।

અર્થાત: સ્વાધ્યાય (આત્મજ્ઞાન) એ બ્રાહ્મણોનું દેવત્વ છે. તપ એ તેઓનો સત્પુરુષો જેવો ધર્મ છે. મરવું એ તેઓનો મનુષ્યતાનો ભાવ છે અને એમનામાં નિંદા એ અસત્પુરુષો જેવું આચરણ છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.