જાણવા જેવું : વાયુનાં ગુણ

वायोरनियमस्पर्शो वादस्थानं स्वतन्त्रता।
बलं शैध्यं च मोक्षं च कर्म चेष्टात्मता भवः।।
— મહાભારત , શાંતિ પર્વ , અધ્યાય ૨૬૧

અર્થાત
:   વાયુ નાં ગુણ  : સ્પર્શ , બળ , જીભનું સ્થાન , ચાલવામાં સ્વતંત્રતા , શીઘ્રતા , શરીરનાં મળ ને બહાર કાઢવું ,  શ્વાસોચ્છવાસની પ્રક્રિયા   ,   પ્રાણ , જન્મ , મરણ  છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.