જાણવા જેવું: પ્રત્યક્ષ દુ:ખ

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:

स्त्रियोऽक्षा मृगया पानमेतत्कामसमुत्थितम्।
दुःखं चतुष्टय प्रोक्तं यैर्नरो भ्रश्यते श्रियः ।।

–મહાભારત, વન પર્વ , ૧૩મો અધ્યાય

અર્થાત: પરસ્ત્રી સાથે વાદ-વિનોદ ,  જુગાર રમવું , શિકાર પર જવું અને મદિરા પાન કરવું આ ચાર સંસારમાં પ્રત્યક્ષ દુ:ખ છે. જેનાથી “શ્રી”નો (લક્ષ્મી) નો તરત નાશ થાય છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.