જાણવા જેવું – વેરનાં પાંચ કારણો


वैरं पञ्चसमुत्थानं तच्च बुध्यन्ति पण्डिताः।
स्त्रीकृतं वास्तुजं वाग्जं स्वसपत्नापराधजम्।।

– મહાભારત , શાંતિ પર્વ, અધ્યાય 139

પૂજની બ્રહ્મદતને જણાવે છે કે : વેર પાંચ કારણોથી થાય છે:

  • સ્ત્રીને કારણે
  • ઘર અને જમીનને કારણે
  • કઠોર વાણીને કારણે
  • ઈર્ષાને કારણે
  • અપરાધને કારણે

1 comment so far

  1. GURJAR JITENDRA on

    very nice this sentence

    Like


તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.