જાણવા જેવું: મનુષ્યનાં પાંચ મધ્યમ કોટિનાં મિત્રો

 

निवेशनं च कुप्यं च क्षेत्रं भार्यां सुहृज्जनम्।
एतान्युपचितान्याहुः सर्वत्र लभते पुमान्।।

– મહાભારત , શાંતિ પર્વ, અધ્યાય ૧૩૯

પૂજની બ્રહ્મદતને જણાવે છે કે : મનુષ્યનાં  પાંચ મધ્યમ  કોટિનાં  મિત્રો છે: ઘર , સોનું , જમીન , પત્ની અને શુભેચ્છક ( અંતરંગ મિત્ર કે કુટુંબી ), જે મનુષ્યને દરેક જગ્યાએથી મળી શકે છે

 

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.