આજનો સુવિચાર – સંસારની અનિત્ય વસ્તુ

अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसञ्चयः।
आरोग्यं प्रियसंवासो गृद्ध्येदेषु न पण्डितः।।

–મહાભારત , સ્ત્રી પર્વ, અધ્યાય ૨

વૈશંપાયન મુની  મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને બોધ આપતાં  કહે છે ” યૌવન , સ્વરૂપ , જીવન , આરોગ્ય , ધનનો સંચય , પ્રિયજનનો  સહવાસ – આ બધું સંસારમાં  અનિત્ય છે .”

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.