આજનો સુવિચાર: સ્વર્ગ અને નરક

मनःप्रीतिकरः  स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः  |
नरकस्वर्गसंज्ञे  वै पापपुण्य द्विजोत्तम ||

જે ચિત્તને પ્રિય લાગે તે સ્વર્ગ છે અને તેનું વિપરીત (અપ્રિય લાગે તે) નર્ક છે. પાપ અને પુણ્યનું બીજું નામ સ્વર્ગ અને નરક છે .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.