આજનો સુવિચાર: સત્ય

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा
न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम्
नासौ हर्मो यतन सत्यमस्ति
न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम् ।। ४९ ।।

— મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , ૩૫ મો અધ્યાય ( વિદુર નીતિ )

અર્થાત:

એ સભા સભા નથી જ્યાં મોટા અને વૃદ્ધ નથી હોતા,

એ વૃદ્ધ વડીલ નથી કહેવાતા જે ધર્મની વાત ના કરે.

એ ધર્મ ધર્મ નથી જેમાં સત્ય નથી.

અને  એ સત્ય નથી જે કપટથી પૂર્ણ છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.