શ્લોક : શ્રીકૃષ્ણ સ્તુતિ ૮

वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः ।
वासुदेवपरो धर्मों वासुदेवपरा गतिः ।। २८ ।।

— શ્રીમદ ભાગવત , પહેલો સ્કંધ , અધ્યાય બીજો

અર્થાત : જ્ઞાનથી બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણની જ પ્રાપ્તિ થાય છે. તપસ્યા શ્રી કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે જ કરવામાં આવે છે. શ્રી કૃષ્ણ માટે જ ધર્મનું અનુષ્ઠાન થાય છે અને અંતિમ ગતિ તો શ્રીવાસુદેવ (કૃષ્ણ) જ છે .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.