જાણવા જેવું : સુવાના નિયમો

શાસ્ત્રોના નિયમ મુજબ :

૧. સંધ્યા સમયે સુવું એ પાપ છે

૨. અવળી દિશામાં સુવું પાપ છે

૩. એઠાં મુખે સુવું પાપ છે

૪. સ્ત્રીઓએ ઉઘાડાં માથે સુવું પાપ છે

૫. હાથપગ ધોયા વિના શૈયામાં સુવું પાપ છે

— જન કલ્યાણ – “મહાભારત અંક”

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.