આજનો સુવિચાર : સમાન

नास्ति विद्यासमं चक्षुः नास्ति सत्यसमं तपः ।
नास्ति रोगसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम् ॥

વિદ્યા સમાન કોઈ ચક્ષુ નથી. તપ સમાન કોઈ સત્ય નથી.
રોગ સમાન કોઈ દુ:ખ નથી અને ત્યાગ સમાન કોઈ સુખ નથી.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.