શ્લોક: શ્રીકૃષ્ણ સ્તુતિ ૨

वसुदेव सुतं देवं कंस चाणुर मर्दनम् |
देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ||

    અર્થાત

:ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વંદન કરું છું જે વાસુદેવના પુત્ર છે , કંસ અને ચાણુરનો વિનાશ કરનાર છે , અને જે માતા દેવકીને બ્રહ્મનો પરમ આનંદ આપનાર છે અને આ બ્રહ્માંડનાં ગુરુ છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.