શાસ્ત્રવિધાન : એક વ્યક્તિ કે કુટુંબનો નાશ

વ્યાસજી ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરને  રાજ ધર્મનું વર્ણન કરતા કહે છે:

एकं हत्वा यदि कुले शिष्टानां स्यादनामयम्।
कुलं हत्वा च राष्ट्रे च न तद्वृत्तोपघातकम्।।

મહાભારત , શાંતિ પર્વ , અધ્યાય ૩૨

અગર એક વ્યક્તિને મારવાથી કુટુંબના સમસ્ત વ્યક્તિને સુખ પ્રાપ્ત થાય , અથવા એક કુટુંબનો  નાશ કરવાથી સમસ્ત રાષ્ટ્રમાં શાંતિ સ્થપાય છે , તો તેમને નષ્ટ કરવામાં કોઈ દોષ નથી.

આ વિધાન દેશનાં રાજા માટે છે . સમાજના કોઈ પણ એક સભ્ય કે જાતિ  માટે નથી.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.