જાણવા જેવું : પથારીનાં નિયમ

उदक्शिरा न स्वपेत तथा प्रत्यक्शिरा न च।
प्राक्शिरास्तु स्वपेद्विद्वांस्तथा वै दक्षिणाशिराः।।
न भग्ने नावशीर्णो च शयने प्रस्वपीत च।
नान्तर्धानेन संयुक्ते न च तिर्यक्कदाचन।।

અર્થાત: ઉત્તર અને પશ્ચિમ દિશામાં પથારીનું મુખ રાખી ના ઊંઘવું માત્ર દક્ષિણ અને પૂર્વ દિશામાં પથારીનો માથાનો ભાગ હોવો જોઈએ . ઢીલી કે તૂટેલાં પલંગ ઉપર શયન ના કરવું . અંધારામાં પાથરેલી શૈયા ઉપર કયારે શયન ના કરવું , ઉજાળામાં પથારીને ધ્યાનથી જોઇને તેના પર શયન કરવું . એ જ પ્રમાણે પલંગ ઉપર ક્યારે વાંકું થઇ ક્યારે ના ઊંઘવું .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.