શાસ્ત્રવિધાન : જમણી બાજુ

देवगोष्ठे गवां मध्ये ब्राह्मणानां क्रियापथे।
स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्।।

— મહાભારત, શાંતિ પર્વ, ૧૯૧ અધ્યાય

અર્થાત: દેવમંદિર , ગાયોની વચ્ચે , બ્રાહ્મણોનાં યજ્ઞ કર્મમાં , શાસ્ત્રોનાં સ્વાધ્યાય કાળે , તથા ભોજન વખતે જમણાં હાથનો ઉપયોગ કરવાની શાસ્ત્રોમાં આજ્ઞા છે .

शोचिष्केशमनड्वाहं देवगोष्ठं चतुष्पथम्।
ब्राह्मणं धार्मिकं चैव नित्यं कुर्यात्प्रदक्षिणम्।।

— મહાભારત, શાંતિ પર્વ, ૧૯૧ અધ્યાય

અર્થાત : યજ્ઞશાળા ,દેવમંદિર વગેરે પવિત્ર સ્થાન , બળદ , દેવતા , ગૌશાળા , ચાર રસ્તાની ચોકડી , ધાર્મિક મનુષ્ય , મંદિર આ સહુને તમારી જમણી દિશામાં રાખીને ચાલવાની શાસ્ત્રોમાં આજ્ઞા છે .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.