જાણવા જેવું – મિત્ર કોને કહેવાય ?

न तन्मित्रं यस्य कोपाद्बिभेति
यद्वा मित्रं शङ्कितेनोपचर्यम्। ३७ अ

જેના કોપથી ભયભીત થવું પડે અથવા જેની સેવા શંકાથી કરવી પડે તે લોકો મિત્ર નથી

यस्मिन्मित्रे पितरीवाश्वसीत
तद्वै मित्रं सङ्गतानीतराणि ।। ३७ ब

મિત્ર તો એને કહેવાય જેના પર પિતા જેવો વિશ્વાસ કરાય, બાકી બધા માત્ર સંગી કહેવાય.

यः कश्चिदप्यसंबद्धो मित्रसावेन वर्तते।
स एव बन्धुस्तन्मित्रं सा गतिस्तत्परायणम् ।।३८

પહેલા કોઈ સંબંધ નાં હોય તે છતાં જે મિત્ર જેવો વ્યવહાર કરે તે જ બંધુ છે, તે જ મિત્ર છે , તે જ આધાર છે અને તે જ આશ્રય છે.

– મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , ૩૬ મો અધ્યાય ( વિદુર નીતિ )

1 comment so far

 1. Saralhindi on

  Very Good.

  આઓ મિલકર સંકલ્પ કરે,
  જન-જન તક ગુજનાગરી લીપી પહુચાએંગે,
  સીખ, બોલ, લિખ કર કે,
  ગુજરાતી કા માન બઢ઼ાએંગે.

  બોલો હિન્દી પણ લખો સર્વ શ્રેષ્ટ નુક્તા/શીરોરેખા મુક્ત ગુજનાગરી લીપીમાં !

  Like


તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.