શાસ્ત્રવિધાન: સનાતન ધર્મ

મહાભારતના અરણ્ય પર્વમાં  ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરને સનાતન ધર્મ સમજાવતા કહે છે કે

देयमार्तस्य शयनं स्थितश्रान्तस्य चासनम्।
तृषितस्य च पानीयं क्षुधितस्य च भोजनम् ।।

દુ:ખીઓને સુવા માટે શૈયા , થાકેલા અને બીમાર જન માટે બેસવાનું આસન, તરસ્યા માટે જળ અને ભૂખ્યાને ભોજન આપવું જોઈએ.

चक्षुर्दद्यान्मनो दद्याद्वाचं दद्याच्च सूनृताम्।
उत्थाय चासनं दद्यादेष धर्मः सनातनः।
प्रत्युत्थायाभिगमनं कुर्यान्न्यायेन चार्चनाम् ।।

આ પણ સનાતન ધર્મ છે કે જે આપણી પાસે આવે તેને પ્રેમ ભરી દ્રષ્ટિથી જોવું , મનમાં તેમના પ્રત્યે સદભાવ રાખવો, મધુર વાણીથી આવકારે, અને ઉભા થઇ આસન આપે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.