જાણવા જેવું – વિવિધ કર્મથી પ્રાપ્ત થતી સિદ્ધિबुद्ध्या भयं प्रणुदति तपसा विन्दते महत्।
गुरुशुश्रूषया ज्ञानं शान्तिं भोगेन विन्दति ।। ५२

– મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , ૩૬ મો અધ્યાય ( વિદુર નીતિ )

ઉપરનાં શ્લોકમાં વિવિધ કર્મથી કેવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત મનુષ્ય કરે છે તે જાણવા મળે છે :

બુદ્ધિથી મનુષ્ય પોતાના ભયને દુર કરે છે. તપસ્યાથી મહાન પદ પ્રાપ્ત કરે છે. ગુરુ વાણીથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને યોગથી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.