શાસ્ત્રવિધાન: વ્રતમાં ક્યારેય ખવાતી આઠ વસ્તુ

अष्टौ तान्यव्रतघ्नानि आपो मूलं फलं पयः।
हविर्ब्राह्मणकाम्या च गुरोर्वचनमौषधम् ।।। ७१

જળ, મૂળ , ફળ , દૂધ, ઘી , બ્રાહ્મણોની ઈચ્છાપૂર્તી, ગુરુની આજ્ઞા અને ઔષધ ; આ આઠે વસ્તુ કયારેય વ્રત નાશક નથી હોતી.

– મહાભારત , ઉદ્યોગ પર્વ , ૩૯ મો અધ્યાય ( વિદુર નીતિ )

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.