શ્લોક ૪ – શ્રીમદ્ ભગવદગીતા

संजय उवाच

यत्र यॊगॆश्वरः कृष्णॊ यत्र पार्थॊ धनुर्धरः ।
तत्र श्रीर्विजयॊ भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥

— શ્રીમદ્ ભગવદગીતા , અધ્યાય:૧૮ , શ્લોક ૭૮

અર્થાત : જ્યાં યોગેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને ગાંડીવ ધનુર્ધારી  અર્જુન છે ત્યાં જ શ્રી , વિજય , વિભૂતિ અને અચલ નીતિ છે

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.