આજનો સુવિચાર – મિત્ર

विद्या मित्रं प्रावासेषु भार्या मित्रं गॄहेषु च |
व्याधितस्योषधं मित्रं धर्मो मित्रं मॄतस्य च ||

મુસાફરીમાં તમારું જ્ઞાન એ તમારો બુદ્ધિમાન મિત્ર છે. ઘરમાં તમારી પત્ની એ  તમારી સાચી મિત્ર છે.

બીમારીમાં  દવા  એ તમારો  મિત્ર વિશ્વાસપાત્ર છે અને મૃત્યુ પછી તમારાં સારા કર્મો એ તમારાં  માત્ર  મિત્ર છે.

Knowledge is a smart friend during travel. Wife is a best friend in your home.

Medicines are the reliable friends during illness and Your good deeds (Karma) are the Only friends after death!

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.