શાસ્ત્રવિધાન – સર્વ વર્ણ માટે સમાન નવ ધર્મ

अक्रोधः सत्यवचनं संविभागश्च सर्वशः।
प्रजनं स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एव च।।
आर्जवं भृत्यभरणं त एते सार्ववर्णिकाः।

—  મહાભારત , શાંતિ પર્વ , 59 અધ્યાય

અર્થાત: અક્રોધ , સત્ય ભાષણ , ધનને સમાન રીતે વહેંચીને ભોગવવું , ક્ષમા , પોતાની પત્નીથી સંતાન ઉત્પન્ન કરવા, શૌચ , અદ્રોહ , સરલતા  , અને પોતાના વ્યક્તિઓનું  પાલન કરવું  – આ નવ ધર્મ  સર્વ વર્ણ માટે સમાન છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.