શાસ્ત્રવિધાન : પુણ્યાત્મા

आपन्ने तूत्तरां काष्ठां सूर्ये यो निधनं व्रजेत्।
नक्षत्रे च मुहूर्ते च पुण्ये राजन्स पुण्यकृत्।।

— મહાભારત , શાંતિ પર્વ , અધ્યાય 303

અર્થાત: સૂર્યના ઉત્તરાયણ તથા ઉત્તમ નક્ષત્ર અને પવિત્ર મુહૂર્તમાં જે મનુષ્યનું મૃત્યુ થાય , તે પુણ્યાત્મા કહેવાય છે .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.