આજનો સુવિચાર -અભિપ્રાય બાંધતા પહેલા

Judge people from where they stand,

Not from where you stand……

કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે અભિપ્રાય બાંધતા પહેલા તે વ્યક્તિની  દ્રષ્ટીએ વિચાર  કરી જુઓ ,

તમારી દ્રષ્ટીએ નહિ.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.