કોઈ શાયરી ૧ – પ્રેમ પણ ના કરી શક્યા

નજરે નજર મળી પણ વાત ન કરી શક્યા !

હૈયાની વાત હોઠ પર ના ધરી શક્યા !

આ ધરતી ગગનનું કેવું  મિલન ?

એક ક્ષણ માટે પ્રેમ પણ ના કરી શક્યા !

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.