આજનો સુવિચાર – અપેક્ષાઓ

Nobody loves anyone less. Its just that our expectation are too much !
કોઈ મનુષ્ય બીજાને ઓછો કે વધારે પ્રેમ નથી કરતો. માત્ર આપણી અપેક્ષાઓ દરેક પ્રત્યે વધારે હોય છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.