ચોપાઈ : તુલસીદાસ ૨

एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध।
तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध

અર્થ છે: એક ઘડી , અડધી ઘડી અથવા એની પણ અડધી ઘડી જો કોઈ સંત ,સાધુની સાથે સત્સંગમાં પસાર કરે તો લાખો -કરોડો અપરાધ એક ક્ષણમાં સમાપ્ત નાશ પામે છે .

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.