જાણવા જેવું – છોકરો પસંદગી કરતી વખતે ….(૧)

कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतम् ।

बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः ॥

[नैषधीय १०.१]

કન્યા જુએ છે કે છોકરો રૂપાળો છે કે નહીં. માતા જુએ છે કે છોકરાના પિતા પાસે રૂપિયા કેટલા છે.
પિતા જુએ છે કે છોકરો ભણેલો ઘણેલો છે કે અંગુઠાછાપ. ભાઈ-બંધુ જુએ છે કે છોકરો ખાનદાની છે કે નહીં
છેલ્લે મુખ્ય વાત લોકો શું ઈચ્છે છે ? કે થાળીમાં વાનગી કેટલી છે ? મીઠી કેટલી છે અને જમવાનું ઉતમ છે કે નહીં ?

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.