“હું તારા પ્રેમમાં છું”

જો “પ્રેમ” શબ્દો વડે સમજાવી શકાય તો , લખાણની શું જરૂર ?
જો “પ્રેમ” લાગણીઓ વડે સમજાવી શકાય તો , વ્યક્ત કરવાની શું જરૂર ?

મારા મતે “પ્રેમ” સાગર કરતા ઊંડો અને વ્યોમ કરતા વિશાળ છે.
છતાં મારે એ તો પુરવાર કરવાનું રહે છે કે મારા મનમાં તારા પ્રત્યે શું છે ?

જે આ જ  છે  કે:

“હું તારા પ્રેમમાં છું”

Translation:

If love is defined by words, what’s the point of writing?

If love is defined by emotions, what’s the point of expressing?

All I think is its feeling deeper than ocean and bigger than space.

But I still need to justify what I feel for you, so here it is…

I Love you.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.