આજનો સુવિચાર – પ્રસન્નતા

Happiness is inward, not outward
So it does not depend on what we have, but on what we are.

– Henry Van Dyke

પ્રસન્નતા એ આંતરિક લાગણી છે એ બાહ્ય વસ્તુનો વિષય નથી.
એનો આધાર આપણી પાસે શું છે તેના પર નથી પણ આપને શું છીએ તેના પર છે.

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.