જીવન દૃષ્ટિ – કાળની શક્તિ

न कालो दण्डमुद्यम्य शिर: कॄन्तति कस्यचित् |
कालस्य बलमेतावत् विपरीतार्थदर्शनम् ||

(महाभारत)

કાળ કયારેય મનુષ્યને શસ્ત્રોથી મારતો નથી. પણ તે મનુષ્યની સમજશક્તિનો નાશ કરે છે જેથી તે જીવનમાં ખોટા માર્ગ પર ચાલે છે  અને  વિનાશને વહોરે છે.
બુદ્ધિને ભ્રષ્ટ કરવી એ જ કાળ ની અદભૂત શક્તિ છે

The time does not kill a person by weapons, but it destroys the thinking capability of a person and makes that person follow a wrong path – which ultimately leads to the destruction of that person. Corrupting the intellect is really the power of time!

No comments yet

તમારી ટીપ્પણી

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.